Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online transacties tussen Lidl Belgium GmbH & Co. KG met maatschappelijke zetel te 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstrasse 1 (Duitsland) en met bijkantoor in België te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90 blok J, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0451.881.923, hierna “Lidl”, en de Klant. Het BTW nummer van Lidl is BE 0451.881.923.

Lidl is te bereiken via onderstaande gegevens:

 • Contactformulier te vinden op: lidl-simpl.be
 • Telefoonnummer klantendienst: 0800/70770
 • Bereikbaarheid: maandag tot vrijdag: 8u30 –19u00, zaterdag: 9u00–18u00

ARTIKEL 2 DEFINITIES

Onder de termen in deze algemene voorwaarden, wordt verstaan met:

 • “Klant”: iedere natuurlijke persoon die Artikelen koopt in de hoedanigheid van consument, d.w.z. voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen in de zin van Boek I van het Wetboek Economisch Recht.
 • “Partijen”: Lidl en de Klant samen.
 • “Artikelen”: voorwerpen te koop gesteld op de Website en waarvan de verkoop voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreft onder meer voorwerpen zoals voedingswaren en drank.
 • “Website”:  www.lidl-simpl.be

ARTIKEL 3 ALGEMENE BEPALINGEN

3.1. De Website is beschikbaar in het Nederlands.

3.2. Lidl behoudt zich het recht om op ieder ogenblik de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden en de inhoud van de Website (links inbegrepen) te wijzigen, zonder aankondiging of kennisgeving en zonder dat de Klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen. Lidl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit dergelijke opschorting of stopzetting.

3.3. Een Klant kan slechts een bestelling plaatsen indien hij/zij minstens 18 jaar oud is. Door online te bestellen verklaart de Klant te voldoen aan deze leeftijdsvereiste en wettelijk bevoegd te zijn om Artikelen aan te kopen via deze Website. Indien de Klant niet meerderjarig is, dient de bestelling door de ouders of de wettelijke voogd te worden geplaatst.

 

ARTIKEL 4 SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn steeds beschikbaar en te consulteren via de Website.

4.2. De overeenkomst kan enkel worden gesloten in het Nederlands. Ook verdere communicatie tussen Lidl en de Klant zal in deze taal gebeuren. De Klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij deze taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

4.3. De Klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden. Elke bestelling van de Klant geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Klant, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding ondertekend door Partijen.

4.4. Door het plaatsen van de Artikelen op de Website doet Lidl een bindend aanbod. Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant dit aanbod en komt de overeenkomst tot stand.

4.5. De bestelprocedure op de Website bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Thuisgeleverd of afgehaald
Het leveringsgebied van deze dienst is beperkt. Op basis van het gewenste leveringsadres van de Klant wordt gevalideerd of leveren mogelijk is. Indien de Klant buiten het leveringsgebied woont, worden enkel de afhaallocaties voorgesteld.

Stap 2: Selecteer je producten of recepten
Hier selecteert de Klant zijn gewenste producten of productbundels (recepten) en voegt deze toe aan het winkelmandje.

Stap 3: Winkelmandje
Op deze pagina kan de Klant een overzicht terugvinden van de geselecteerde producten en heeft die de mogelijkheid nog wijzigingen aan te brengen. Van hieruit kan de Klant het bestelproces starten.

Stap 4: Aanmelden
Hier dient de Klant zich, indien gewenst, te registreren, dan wel aan te melden indien registratie reeds gebeurd is. Het is ook mogelijk een eenmalige bestelling te plaatsen als gast, waardoor de Klant niet de volledige registratiesprocedure dient te doorlopen. Bij een eerste online bestelling kan de Klant ook meteen de registratieprocedure volgen. Eens geregistreerd, kan hij zich aanmelden door middel van het e-mailadres en het paswoord om een nieuwe bestelling te plaatsen. In deze stap worden de contactgegevens (naam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer), de geboortedatum en het leveringsadres opgevraagd.

Stap 5: Tijdsvenster registratie
Op deze pagina kan de Klant een tijdsvenster kiezen waarin de bestelling geleverd moet worden of in het filiaal afgehaald zal worden. Enkel de nog beschikbare tijdsvensters worden weergegeven.

Stap 6: Betaalwijze
Hier kiest de Klant de gewenste betaalwijze: Bancontact, Creditcard of iDEAL.

Stap 7: Besteloverzicht
In stap 7 krijgt de Klant een besteloverzicht van zijn volledige bestelling en dienen de Algemene Voorwaarden te worden aanvaard. Door het aanklikken van de knop “Betalen” wordt de Klant doorgestuurd naar een pagina waar de betaling kan plaatsvinden. Zolang de Klant deze knop niet heeft aangeklikt, kan hij de bestelling en de gegevens op ieder ogenblik wijzigen.

Stap 8: Bevestiging
Indien de betaling van de Klant aan Lidl werd geaccepteerd, dan wordt een bevestiging weergegeven. De Klant ontvangt hiervan een kopie per e-mail.

4.6. De bestellingen van de Klant worden door Lidl bewaard na sluiting van de overeenkomst. De Klant kan deze raadplegen via zijn online account of per e-mail opvragen bij de klantendienst zolang de service wordt aangeboden.

4.7. Het verzamelen van gereserveerde Artikelen, alsook het uitvoeren van desgevallend aangeboden (leverings/afhalings-)diensten vormt voor Lidl een inspanningsverbintenis. Bij iedere bestelling zal Lidl zich bijgevolg steeds inspannen om voldoende voorraad van ieder Artikel te voorzien, maar kan het niet garanderen dat ieder besteld Artikel voorradig zal zijn. De Klant kan tijdens het bestelproces aangeven wat zijn/haar voorkeur is in deze situatie:

(1) automatische terugbetaling van het betreffende product

(2) de Klant contacteren om een alternatief voorstel te bespreken: Indien de voorraad op het moment van productverzameling onvoldoende is om de bestelling van de Klant te vervolledigen, dan zal de Klant gecontacteerd worden en zal een gelijkaardig en gelijkwaardig, nog beschikbaar product worden voorgesteld. De eventuele meerprijs is in dit geval ten laste van Lidl. Indien de Klant niet kan worden gecontacteerd of wanneer geen alternatief product beschikbaar is, dan wordt een terugbetaling van de betroffen producten gedaan (1).

(3) automatisch alternatief: In dit geval zal een artikel met onvoldoende voorraad door Lidl worden vervangen door een gelijkaardig en gelijkwaardig product. De eventuele meerprijs is in dit geval ten laste van Lidl. De klant wordt bij wijzigingen per email geïnformeerd.

4.8. Lidl kan de bestelling steeds deels weigeren  / annuleren in volgende gevallen:

 • wanneer bij de beschrijving van de prijsaanduiding van het Artikel op de Website een kennelijke vergissing werd begaan,
 • bij uitputting van de voorraad van een bepaald Artikel waarvoor geen alternatief product beschikbaar is.
 • bij een vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw,
 • bij overmacht,
 • bij weigering om in te stemmen met de betaling van de Klant aan Lidl door de uitgever van een krediet- of debetkaart.

4.9. Nadat alle producten van de bestelling werden verzameld ontvangt de Klant hiervan een mededeling voor de geplande levering of afhaling van de bestelling. Eventuele overeengekomen wijzigingen aan de order zoals beschreven in 4.7. worden hierin aangeduid. Lidl verbindt er zich toe de Klant terug te betalen binnen de 14 werkdagen volgend op de weigeringsmededeling.

4.10. Na de leveringspoging van de bestelling wordt de Klant op de hoogte gebracht van het resultaat van de levering. Ook bij afhaling van de bestelling bij Lidl wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. De klant krijgt hierbij de mogelijkheid de tevredenheid of suggesties over de service te delen.

4.11. Het is niet mogelijk een factuur van de bestelling te ontvangen. Na verzameling van de bestelling, wordt steeds een kassaticket op papier uitgereikt. De klant verzaakt aan de ontvangst ervan, maar een duplicaat kan steeds worden opgevraagd bij de klantendienst.

 

ARTIKEL 5 HERROEPINGSRECHT

5.1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de Artikelen (door de Klant zelf of door een derde die de Klant heeft aangewezen) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

5.2. Om dit recht uit te oefenen dient de Klant Lidl via een ondubbelzinnige verklaring (per telefoon of via het contactformulier op de Website) op de hoogte te brengen van de beslissing de overeenkomst te herroepen binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de Artikelen (door de Klant zelf of door een derde die de Klant heeft aangewezen). Hiertoe kan de Klant ook het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken (maar de Klant is daartoe niet verplicht). U kan dit formulier hier downloaden.

5.3. Indien de Klant Lidl per e-mail op de hoogte brengt van zijn herroepingsbeslissing, bekomt hij per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping.

5.4. De Klant dient het Artikel onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij zijn herroepingsbeslissing heeft meegedeeld aan Lidl, terug te bezorgen aan Lidl. Dit kan door de artikelen naar een Lidl filiaal te brengen, waar het aankoopbedrag onmiddellijk cash zal worden terugbetaald.

5.6. Als de Artikelen worden terugbezorgd, moet dit gebeuren in hun originele staat, samen met de originele verpakking en alle geleverde toebehoren.

5.7. De Klant is aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of waardeverlies van het Artikel indien de Klant het Artikel niet zorgvuldig heeft gebruikt of bewaard.

5.8. Het herroepingsrecht geldt echter onder andere niet voor:

 • Volgens specificaties van de Klant vervaardigde Artikelen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn,
 • Artikelen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (bijvoorbeeld: fruit, groenten, vlees- en visproducten, bakkerijproducten, zuivel, …)
 • Verzegelde Artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bijvoorbeeld: kruidenpotjes, specerijverpakkingen, sausverpakkingen, confituurpotten, melkflessen, fruitsappen, …),
 • Artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten,
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Lidl geen invloed heeft,
 • Verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken,
 • De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

 

ARTIKEL 6 DE PRIJS

6.1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven op de Website, zijn van toepassing.

6.2. De prijzen zijn aangeduid in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten en exclusief de servicekosten. Het bedrag van deze servicekosten wordt aangegeven in het bestelmandje en bij het selecteren van het tijdsvenster tijdens het bestelproces.

6.3. De klant kan bij thuislevering geen aanspraak maken op bijzondere promoties of acties (spaaracties, verzamelkaarten, enz.) tenzj dit expliciet werd aangegeven op de website.

 

ARTIKEL 7 BETALING

7.1. Voor online transacties aanvaardt Lidl enkel de volgende betaalmiddelen: Mastercard, Visa, Bancontact en iDEAL.

7.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens, versleuteld met SSL technologie, over internet verstuurd. Om met SSL te betalen moet de Klant niet over speciale software beschikken. Een veilige SSL-verbinding kan herkend worden aan het „slotje“ in de onderste statusbalk van de browser.

 

ARTIKEL 8 CONFORMITEIT EN GARANTIE

8.1. Lidl garandeert dat haar Artikelen voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Artikel. Lidl garandeert ook dat haar Artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten. Lidl levert alle inspanning die van haar kunnen verwacht worden om volledige en correcte informatie betreffende de aangeboden producten te verschaffen doch is zij voor de informatie afhankelijk van de door haar leveranciers aangebrachte informatie. Lidl kan daarom de nauwkeurigheid, volledigheid of correctheid niet garanderen. De gegevens op deze website kunnen de gegevens op etiketten van de producten niet vervangen. De informatie op de etiketten heeft altijd voorrang op de informatie op de website. Alvorens tot consumptie over te gaan moet de consument de gegevens op de etiketten (waaronder de allergenen) controleren.

8.2. Bij de levering van Artikelen met een beperkte houdbaarheid garandeert Lidl steeds een minimale resterende houdbaarheid van 2 dagen inclusief de dag van levering of afhaling.

8.3. Bovendien, en overeenkomstig de artikels 1649bis tot 1649octies Burgerlijk Wetboek, hanteert Lidl wat betreft het leveren of afhalen van Artikelen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het Artikel niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het Artikel tot 2 jaar na de levering dit Artikel kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan bij de levering, tenzij Lidl het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

8.4. Lidl voldoet bovendien ten aanzien van haar Klanten aan de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals gepreciseerd in de artikelen 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het moment van de levering, en indien het verborgen gebrek het Artikel ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk zou verminderen. Elk verborgen gebrek moet meegedeeld worden door de Klant aan Lidl per aangetekende brief, zo spoedig mogelijk vanaf het moment waarop hij het heeft vastgesteld, of, in voorkomend geval, normalerwijze had moeten vaststellen.

8.5. Bepaalde Artikelen die verkocht worden door Lidl genieten voorts van een bijkomende garantie aangeboden door de fabrikant, waarvan de toepassing en duur verschillen naargelang de Artikelen en de merken. Deze garantie van de fabrikant beïnvloedt niet de rechten waarover de Klant beschikt op basis van de garantie in dit artikel.

 

ARTIKEL 9 LEVERING / AFHALING

9.1. De Artikelen worden in het tijdsvenster, zoals gekozen door de Klant bij de bestelling van het Artikel, geleverd of klaargezet voor afhaling mits de gegevens van de Klant correct zijn. Er is geen levering of afhaling mogelijk op zondag en op wettelijke feestdagen. Lidl levert enkel op het gelijkvloers.

9.2. Het leveringsgebied van deze dienst is beperkt. Op basis van het gewenste leveringsadres van de Klant wordt tijdens de bestelprocedure gevalideerd of leveren mogelijk is. De afhaallocaties worden altijd weergegeven.

9.3. De gevolgen van door de Klant foutief doorgegeven adressen zijn de loutere verantwoordelijkheid van de Klant.

9.4. De leveringen worden uitgevoerd door Cargo Velo. Ten laatste voor het verstrijken van het leveringstijdsvenster ontvangt de Klant per sms een bevestiging van Cargo Velo dat de koerier onderweg is. Bij inontvangstname van de bestelling dient de Klant te tekenen voor ontvangst.

9.5. Leeggoed wordt niet meegenomen door de koerier.

9.6. Als Lidl niet tijdig kan leveren of klaarzetten voor afhaling, spant Lidl zich in om de Klant steeds te verwittigen voor het verstrijken van het gekozen tijdvenster. Bij laattijdige levering of onbeschikbaarheid van de bestelling bij afhaling in het gekozen tijdvenster, kan de Klant de overeenkomst weigeren of kosteloos ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter, en door contact op te nemen met de klantendienst. In dat geval betaalt Lidl de Klant uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug.

9.7. Lidl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering, niet-levering of laattijdig beschikbaar stellen voor afhaling. De aansprakelijkheid van Lidl blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de Artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet of pas laattijdig door de Klant werden ontvangen.

9.8. Indien de Klant niet aanwezig is bij levering binnen het gekozen leveringstijdsvenster zal de koerier telefonisch contact opnemen met de Klant om een oplossing af te stemmen:

 • Indien de klant toestemming geeft de bestelling af te leveren bij de buren of op een veilige plaats neer te zetten, vervalt elke verdere verantwoordelijkheid van Lidl over de kwaliteit van de producten.
 • Indien er geen contact kon worden gemaakt zal de koerier de Artikelen bij de buren trachten af te leveren en wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht door middel van een bericht in de brievenbus.
 • Indien bovenstaande acties geen oplossing brachten om de Artikelen af te leveren, worden deze teruggebracht naar Lidl Mariakerke (Brugsesteenweg 604, 9030 Gent) waar de Klant de bestelling binnen de daaropvolgende 24u kan komen afhalen op vertoon van de bestelbevestiging. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht per email. Bij het niet (tijdig) uitvoeren van de afhaalplicht door de Klant kan de koop worden ontbonden. Dit is noodzakelijk gezien de beperkte plaats en de mogelijke bederfbaarheid van de goederen. In dit geval vervalt ook de garantie van minimaal 2 dagen houdbaarheid. De Klant kan in dit geval geen aanspraak maken op een terugbetaling.

9.9. Indien de Klant niet aanwezig is binnen het gekozen tijdvenster om de bestelling af te halen, kan de Klant de bestelling nog op de volgende dag tijdens openingsuren komen afhalen in het oorspronkelijk gekozen Lidl filiaal op vertoon van de bestelbevestiging. Bij het niet (tijdig) uitvoeren van de afhaalplicht door de Klant kan de koop worden ontbonden. Dit is noodzakelijk gezien de beperkte plaats en de mogelijke bederfbaarheid van de goederen. In dit geval vervalt ook de garantie van minimaal 2 dagen houdbaarheid. De Klant kan in dit geval geen aanspraak maken op een terugbetaling.

9.10 Indien de Klant bij levering of afhaling een product zou ontvangen wat niet overeenstemt met wat oorspronkelijk werd besteld of met wat na klaarmaken van de bestelling werd bevestigd (aantoonbaar met bestelbevestiging) dan kan de Klant zich melden bij de klantendienst.

 

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Tot aan de levering of afhaling van alle door de Klant bestelde Artikelen blijven de Artikelen waarvan sprake eigendom van Lidl.

10.2. Het risico van verlies of beschadiging van de Artikelen gaat over op de Klant zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen of zodra de Klant telefonisch een neerzettingstoestemming gaf aan de koerier.

 

ARTIKEL 11 OVERMACHT

11.1. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Lidl die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: overstromingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/ of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, zoals storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen in het bijzonder bij de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen.

11.2. In geval van overmacht is Lidl niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Lidl haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

11.3. Lidl (i) zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van een situatie van overmacht en wat de mogelijke gevolgen zijn; (ii) zal met de Klant overleg plegen over voorlopige maatregelen die genomen kunnen worden en zal proberen, met de nodige zorgvuldigheid, om de oorzaak van de storing of vertraging te elimineren of verwijderen; en (iii) zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk, na dat de oorzaak van de storing of vertraging is verholpen, haar verplichtingen nakomen.

11.4. Indien Lidl haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, dan mag de consument de overeenkomst beëindigen. Indien de oorzaak van de overmacht langer aanhoudt dan 1 maand, dan heeft Lidl de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.

 

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Lidl is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook die van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Lidl ten aanzien van de Klant of een derde is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en is beperkt tot de aankoopprijs van het Artikel in kwestie.

12.2. Lidl levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Lidl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op haar Website.

12.3. Lidl kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet uitvoeren van een overeenkomst omwille van een onderbreking van de voorraad of onbeschikbaarheid van het Artikel.

12.4. De Klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Lidl kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar Website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

ARTIKEL 13 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Lidl leeft in de verhouding tot haar Klanten de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens (o.a. de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27/04/2016) na. Voor meer informatie dienaangaande wordt verwezen naar de Privacyverklaring die te vinden is op de Website.

 

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1. De Website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie van Lidl is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Lidl, hetzij bij Lidl haar toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

14.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit Artikel. Zo mogen bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc. niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lidl.

 

ARTIKEL 15 KLACHTENREGELING, GESCHILLEN EN GELDIGHEID

15.1. Lidl hoopt dat al zijn Klanten 100% tevreden zijn. Als er toch klachten zouden zijn over de Artikelen of diensten van Lidl, kan de Klant Lidl contacteren via het contactformulier, te vinden op de Website. Lidl doet er alles aan om klachten zo snel mogelijk te behandelen.

15.2. Geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Gent.

15.3. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

15.4. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be. Vanaf 15 februari 2016 stelt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenafwikkeling ter beschikking (het platform voor Online Dispute Resolution). Dit geeft de Klant de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot een online aankoop in eerste instantie af te wikkelen zonder tussenkomst van een rechter. De Klant vindt het ODR-platform via deze link.

 

ARTIKEL 16 NIETIGHEID EN BEWIJS

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of zonder uitwerking zou worden verklaard (dergelijke bepaling hierna aangeduid als “Ongeldige Bepaling”), tast deze Ongeldige Bepaling de rest van de overeenkomst niet aan, tenzij deze Ongeldige Bepaling essentieel is voor deze algemene voorwaarden en de Partijen deze Ongeldige Bepaling niet ter goeder trouw kunnen vervangen zonder het behoud of herstel van het evenwicht van de rechten en plichten van Partijen.

16.2. Tussen de Partijen, kunnen de transacties, het beheer van het netwerk, elektronische communicaties, verbindingen en andere elektronische manipulaties bewezen worden met behulp van .log bestanden en transactiebestanden, die bewaard kunnen worden door Lidl op elektronische dragers. De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijsmogelijkheid belet de Partijen niet enig ander bewijs te leveren door alle middelen die de wet in deze aangelegenheid toestaat.

 

ARTIKEL 17 BECOMMERCE GEDRAGSCODE

Lidl is lid van BeCommerce en draagt het BeCommerce kwaliteitslabel. Lidl leeft dan ook de gedragsregels van BeCommerce na om de Klant een optimale en veilige shopervaring te laten beleven.