Privacyverklaring

Gegevensbescherming op www.lidl-simpl.be 
(Versie 1.0; toestand 01.08.2018)

Gegevensbeschermingsbepalingen

Het verheugt ons dat u belangstelling hebt voor de gegevensbescherming op onze website.  Wanneer u onze website bezoekt, willen wij dat u zich op uw gemak en veilig voelt, en dat u onze uitvoering van de gegevensbescherming als klantgericht kwaliteitskenmerk ervaart.

De volgende privacy verklaringen lichten u in over de aard en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door Lidl Belgium GmbH & Co. KG. Persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks met uw persoon gelinkt moeten worden resp. gelinkt kunnen worden. Als wettelijke grondslag voor de gegevensbescherming dient meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inhoud

 1. Overzicht
 2. Bezoek aan onze website
 3. Afhandeling van koopovereenkomsten
 4. Bevestiging van het bestellingsproces en selectie van de betaalwijzen
 5. Preventie van bedrog door middel van Device Fingerprint
 6. Account in de Lidl Online-Shop
 7. Contactformulier/ E-mailcontact/ Telefonische oproepen/ Vragen van klanten
 8. Kansspelen en wedstrijden
 9. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
 10. Verzending van de newsletter
 11. Online aanwezigheid en optimalisering van de website
 12. Ontvangers buiten de EU
 13. Uw rechten als betrokkene
 14. Contactpersoon
 15. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking alsook contactgegevens van de bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming

1. Overzicht

De gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG kan in wezen in twee categorieën onderverdeeld worden:

 • Ten behoeve van de afhandeling van de overeenkomst worden alle gegevens die vereist zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met Lidl Belgium GmbH & Co. KG verwerkt. Zijn er ook externe dienstverleners bij de afhandeling van de overeenkomst betrokken, bv. logistieke bedrijven, informatiebureaus of betaaldienstverleners, dan worden uw gegevens in de telkens vereiste omvang aan deze laatste doorgegeven en door deze laatste voor een bepaald doel verwerkt.
 • Bezoekt u de website van Lidl Belgium GmbH & Co. KG dan worden verschillende gegevens tussen uw eindapparaat en onze server uitgewisseld. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan. De op deze manier verzamelde gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame in de browser van uw eindapparaat te tonen.

2. Bezoek aan onze website

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Bezoekt u onze website dan zal de op uw eindapparaat aangewende browser automatisch en zonder uw toedoen

 • het IP-adres van het oproepende internetcompatibele apparaat,
 • de datum en het uur van het bezoek, 

 • de naam en de URL van de opgevraagde bestanden, 

 • de website/applicatie van waaruit het bezoek gebeurde (referrer-URL),
 • de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw internetcompatibele computer alsook de naam van uw internetprovider

naar de server van onze website sturen voor tijdelijke opslag in een zogenaamde log-file voor de volgende doeleinden:

 •  het waarborgen van een vlekkeloze verbinding,
 • het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
 • het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

Indien u in uw browser resp. in het besturingssysteem of andere instellingen van uw eindapparaat heeft ingestemd met de zogenaamde geolokalisatie, gebruiken wij deze functie om u individuele services die op uw huidige locatie betrekking hebben (bv. de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal) te kunnen aanbieden. Wij verwerken uw op deze manier verwerkte locatiegegevens uitsluitend voor deze functie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven opgesomde doeleinden van de gegevensverwerking.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Het doorgeven van deze gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

De gegevens worden voor een periode van maximum 1 jaar bewaard en daarna automatisch gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn je gegevens langer te bewaren. In dat geval worden je gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard. Beëindigt u het gebruik van onze website, dan worden de geolokalisatiegegevens gewist.

3. Afhandeling van koopovereenkomsten

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

De hoofdactiviteit van Lidl Belgium GmbH & Co. KG is de verkoop op afstand van goederen en diensten binnen de grenzen van de door de autoriteiten verleende vergunningen. In dit verband verwerken wij de gegevens die vereist zijn voor het sluiten, het uitvoeren of het beëindigen van een overeenkomst. Hiertoe behoren in het bijzonder:

 • Voornaam, familienaam,
 • Factuur- en leveringsadres,
 • E-mailadres,
 • Factuur- en betaalgegevens,
 • Geboortedatum,
 • Telefoonnummer.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b) AVG, d.w.z. u stelt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons ter beschikking.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:

In het kader van de hierboven genoemde gegevensverwerkingen worden uw gegevens in onze opdracht door verwerkers, in het bijzonder op logistiek gebied, verwerkt. Deze laatsten worden telkens zorgvuldig gekozen en zijn contractueel volgens artikel 28 AVG verbonden.

Gegevens over uw leveringsadres geven wij ten behoeve van de afhandeling van de koopovereenkomst aan een logistiek bedrijf dat in onze opdracht werkt. Alleen in het geval van volumineuze goederen, bederfelijke goederen of vergelijkbare situaties geven wij uw e-mailadres en uw telefoonnummer door aan het logistieke bedrijf dat in onze opdracht werkt om ervoor te zorgen dat de bezorging van de goederen zoals gepland kan plaatsvinden. Het logistieke bedrijf zal voorafgaand aan de levering met u contact opnemen om de details van de levering met u af te spreken. De gegevens worden alleen met dit doel doorgegeven aan het logistieke bedrijf dat de opdracht kreeg en worden door dit laatste louter voor het vastgestelde doel verwerkt.

Als u de betaling met kredietkaart of een online-betalingswijze (bv. Bancontact, Masterpass, directe overschrijving) hebt geselecteerd, leiden wij u na het voltooien van de bestelling verder naar de overeenkomstige betalingsdienstverlener. Daar kunt u na het invoeren van uw inloggegevens aan de dienstverlener de betalingsopdracht geven.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Als wij uw contactgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken, bewaren wij de voor de afhandeling van de overeenkomst verzamelde gegevens tot aan het einde van de wettelijke resp. eventuele contractuele waarborg- en garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de volgens het handels- en fiscaal recht vereiste gegevens van de contractuele relatie gedurende de wettelijk bepaalde periode. Gedurende deze periode (gewoonlijk tien jaar vanaf het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens alleen in het geval van een controle door het financieel beheer alsook bij vragen van klanten opnieuw verwerkt.

4. Bevestiging van het bestellingsproces en selectie van de betaalwijzen

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Om het bestellingproces te beveiligen en te optimaliseren en om u verschillende betalingswijzen te kunnen aanbieden, controleren wij tijdens het bestellingsproces op basis van de informatie waarover wij reeds beschikken, zoals bestelde hoeveelheid of leveringsadres, of er anomalieën zijn bij de concrete bestelling. Bovendien slaan wij bij het beëindigen van een bestelling de tot aan het beëindigen van de bestelling verzamelde gegevens op voor de (technische) optimalisering van het bestellingsproces, voor de herkenning van (mogelijke) fraudepatronen en om vragen van klanten over het bestellingsproces te kunnen beantwoorden.

In het geval van een betalingsachterstand sturen wij, wanneer de overige wettelijke voorwaarden vervuld zijn, de vereiste gegevens aan een bedrijf dat met het instellen van de vordering belast is. Rechtsgrondslagen hiervoor zijn zowel artikel 6 lid 1 letter b) als artikel 6 lid 1 letter f) AVG. De instelling van een contractuele vordering is als een rechtmatig belang in de zin van het tweede genoemde voorschrift te beschouwen. Gegevens over de betalingsachterstand of een mogelijke oninbare vordering sturen wij, indien de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, ook mee aan met ons samenwerkende informatiebureaus. De rechtsgrondslag hiervoor is meer bepaald artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Het hiernaar vereiste rechtmatige belang vloeit voort uit het belang dat wij en derden hebben bij een beperking van de contractuele risico’s voor toekomstige overeenkomsten.

Als door de door u geselecteerde betalingswijze (koop of afbetaling, automatische afschrijving) er voor ons een financieel risico is, geven wij de dienstverlener de opdracht uw solvabiliteit te controleren, uw adres te verifiëren en uw identiteit te controleren. Hiertoe geven wij uitsluitend de persoonsgegevens door (voor- en familienaam, adres alsook ev. geboortedatum) die voor uw identificatie vereist zijn en louter voor het vastgestelde doel door de dienstverleners verwerkt worden. De omstandigheid en het resultaat van deze controle wordt bij uw klantrekening resp. uw gastrekening opgeslagen. Deze controle leidt er in geen geval toe dat wij u geen betalingswijze aanbieden. Voor meer informatie over de gebruikte werkwijze en meer bepaald, de berekening van de scorewaarde binnen de zogenaamde scorings (mathematisch-statistische methode voor de prognose van risicowaarschijnlijkheden) dient u zich tot de overeenkomstige dienstverlener te wenden.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b) en letter f) AVG. De rechtmatigheid hiervan vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit, de minimalisering van de risico’s op wanbetaling en het vermijden van pogingen tot bedrog in ons nadeel.

Bewaartermijn/ Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

De gegevens die voor de beveiliging van het bestellingsproces verzameld zijn, inclusief de persoonsgegevens uit afgebroken bestellingen, bewaren wij gedurende een periode van maximaal twaalf maanden. Na afloop van deze bewaartermijn worden de persoonsgegevens volledig verwijderd.

De in het kader van de controle op de betalingswijzen verzamelde gegevens uit de solvabiliteitsbevragingen worden gedurende maximaal 180 dagen bewaard. Afhankelijk van het resultaat van de bevraging en de actuele waarde van de winkelwagen kan ook binnen deze bewaartermijn een nieuwe solvabiliteitsbevraging plaatsvinden. In dit geval wordt het vorige resultaat van de bevraging gewist.

5. Preventie van bedrog door middel van Device fingerprint

Doelstelling van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Met uw toestemming worden uw klantgegevens naar een pseudoniem met elkaar gelinkt en vervolgens met vooraf reeds gepseudonimiseerde gegevens vergeleken, die onder andere bij het uitlezen van apparaatgebonden informatie van dergelijke apparaten ontwikkeld werden, van waaruit in het verleden bedrieglijke handelingen werden gesteld of een overeenkomstig vermoeden bestaat. De mogelijkheid bestaat dat medewerkers van Lidl of een dienstverlener de resultaten manueel controleren. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van Device Fingerprints is uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 a) AVG.

Indien u uw toestemming met de bovengenoemde gegevensverwerking gegeven hebt, garandeert u bovendien dat u

 • deze toestemming met betrekking tot alle door u bij het bezoek aan deze website gebruikte eindapparaten mag geven, en dat
 • derden aan wie u de daarbij gebruikte eindapparaten toevertrouwt, over deze toestemming voorlicht en garandeert dat deze laatsten het ook eens zijn met de beschreven maatregelen of anders deze website niet met hun eindapparaten bezoeken.

De door ons gebruikte gebruiksgegevens zijn bv. IP-adressen, websiteviews alsook informatie over begin, einde en omvang van de bezochte websites. Apparaat- en browsergegevens zijn bv. taal- en landinstellingen, beeldschermgegevens, kleurdiepte, alsook informatie over de geïnstalleerde browser, plug-ins, software en de versies ervan. Transactiegegevens zijn bv. het voorwerp van de aankoop, winkelwagen, naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, leveringsadres, betalingswijze en bankgegevens. De hierboven genoemde gegevens worden alleen voor de beschreven doeleinden ter voorkoming van misbruik en bedrog bewaard en verwerkt.

Op basis van de hiervoor genoemde apparatuurgegevens wordt eerst een apparaat-ID gevormd waarmee de eindapparaten met een zekere waarschijnlijkheid bij latere bezoeken herkend kunnen worden. Bovendien wordt voor de herkenning een cookie gezet, d.w.z. een tekstbestandje dat lokaal in het tijdelijk geheugen van de webbrowser bewaard wordt. De cookie bevat een cookie-ID maar geen persoonsgebonden gebruiks- of transactiegegevens. Daardoor kan het apparaat geïdentificeerd worden zonder dat de persoon erachter bij naam gekend is en met het apparaat-ID wordt gelinkt.

Bovendien zetten wij geselecteerde regels in die geautomatiseerd controleren en beslissen of er bij deze of een toekomstige bestelling resp. een bestelpoging met een eindapparaat aanwijzingen voor een misbruik van de website of voor een poging tot bedrog is. Aanwijzingen zijn bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:

 • een extreem korte verblijftijd op de websites voorafgaand aan een aankoop,
 • een typsnelheid die alleen een machine en geen menselijke gebruiker kan bereiken, wat op ongewone massabestellingen wijst en afhankelijk van de betalingswijze op bedrog zou kunnen wijzen,
 • niet plausibele en onverenigbare informatie over de apparaatlocatie, het leveringsadres, taalinstellingen en betalingswijzen, of
 •   gegevens die malware impliceren die gewoonlijk voor misbruik en bedrog wordt geïnstalleerd.

Indien uit de vergelijking blijkt dat vanaf het apparaat al bedrog werd gepleegd resp. een overeenkomstige poging werd gedaan, zullen wij zo nodig bepaalde betalingswijzen weigeren en u dan op andere betalingswijzen wijzen.

Mogelijkheid tot herroeping

De bovenstaande toestemming kunt u, indien u ze gegeven hebt, te allen tijde moeiteloos met gevolgen voor de toekomst tegenover Lidl herroepen. Hiertoe volstaat een e-mail of een brief naar de onder punt 14 vermelde contactgegevens. De herroeping leidt tot het wissen van de verzamelde gegevens.

Ontvanger / categorieën van ontvangers:

Voor de uitvoering van de hierboven beschreven maatregelen heeft Lidl de opdracht gegeven aan CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München als dienstverlener, die delen van de gegevensverwerking, meer bepaald het maken van het apparaat-ID, uitbesteed heeft aan  ThreatMetrix B.V, The Base 3/F, Tower C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Nederland. De gegevensverwerking en de gegevensopslag door CRIF Bürgel GmbH en ThreatMetrix vinden plaats in datacenters in Duitsland en Europa.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

De in het kader van de preventie van bedrog verzamelde gegevens worden ten behoeve van de traceerbaarheid, optimalisering en beantwoording van vragen van klanten gedurende een termijn van zes maanden bewaard en vervolgens gewist.

6. Account in de Lidl Online-shop

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Om het u bij uw aankoop zo comfortabel mogelijk te maken, bieden wij u voor onze Online-Shop de permanente bewaring aan van uw persoonsgegevens in een account die met een wachtwoord beveiligd is. Na het instellen van een account is geen nieuwe invoer van uw persoonsgegevens voor het aankoopproces vereist. Bovendien kunt u in uw account de over uw persoon opgeslagen gegevens te allen tijde bekijken en wijzigen.

In aanvulling op de bij een bestelling gevraagde gegevens moet u voor het opstellen van een account een zelfgekozen wachtwoord opgeven. Dit dient samen met uw e-mailadres om toegang te krijgen tot uw account. Uw persoonlijke inloggegevens dient u vertrouwelijk te behandelen en zeker niet voor onbevoegde derden toegankelijk te maken. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik van wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor dat misbruik.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b) AVG, d.w.z. u stelt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons of in de aanloop daarvan ter beschikking.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Deze gegevens worden in overeenstemming met punt 3 voor de afhandeling van koopovereenkomsten aan derden doorgegeven. Daarbuiten wordt het doorgeven van deze gegevens aan derden principieel door ons uitgesloten.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Als u het wissen van de klantrekening vraagt, worden uw gegevens overeenkomstig gewist.

7. Contactformulier/ E-mailcontact/ Telefonische oproepen/ Vragen van klanten

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Persoonsgegevens die u ons bij het invullen van contactformulieren, telefonisch of via e-mail bezorgt, behandelen wij vanzelfsprekend vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor een bepaald doel, om uw aanvraag te verwerken. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons en uw gelijklopend (rechtmatig) belang bij deze gegevensverwerking vloeit hierbij voort uit het doel uw vragen te beantwoorden, eventuele bestaande problemen op te lossen en zodoende uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website te verkrijgen en te bevorderen.

Als u aan een van onze klantenenquêtes deelneemt, gebeurt dit op louter vrijwillige basis. Bij deze anonieme bevraging worden geen gegevens bewaard die conclusies over de deelnemer aan de bevraging mogelijk maken. Alleen de datum en het tijdstip van uw deelneming worden bewaard. Alle persoonlijke inlichtingen die u bij het beantwoorden van onze enquête geeft, worden beschouwd als vrijwillig verstrekt en overeenkomstig de AVG bewaard. Gelieve in de vrije tekstvelden geen namen of dergelijke te noemen die conclusies over u of andere personen zouden mogelijk maken. In het geval dat u een toestemmingsverklaring in het kader van een klantenenquête hebt gegeven, is artikel 6 lid 1 letter a) AVG de rechtsgrondslag voor de op de toestemming gebaseerde gegevensverwerking. Als er in het kader van een klantenenquête er toestemmingen van u kenbaar zijn gemaakt, hebt u de mogelijkheid om deze toestemmingen te allen tijde met gevolgen in de toekomst in te trekken. In de speciale beginselen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende klantenenquête is hieromtrent meer geregeld.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Het doorgeven van de gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Uitzonderlijk worden gegevens in onze opdracht door verwerkers verwerkt. Deze laatste zijn telkens zorgvuldig geselecteerd, worden door ons bovendien gecontroleerd en zijn contractueel volgens artikel 28 AVG verbonden.

Bovendien kan het vereist zijn dat wij uittreksels van uw vraag aan contractpartners (bv. leveranciers bij productspecifieke vragen) ter verwerking van uw vraag doorgeven. In dat geval wordt de vraag van tevoren geanonimiseerd, zodat de derde niet naar u kan verwijzen. Indien in afzonderlijke gevallen het doorgeven van uw persoonsgegevens vereist zou zijn, zullen wij u hierover vooraf inlichten en uw toestemming verkrijgen.

De resultaten van onze klantenenquêtes zullen in principe louter voor interne evaluaties worden gebruikt. Het doorgeven van de gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven als u niet uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor gegeven hebt.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens die u ons bij vragen (stimulans, lof of kritiek) via deze website of per e-mail bezorgt, zullen door ons uiterlijk 90 dagen na het gegeven definitieve antwoord gewist resp. geanonimiseerd worden. De ervaring heeft aangetoond dat er in de regel na 90 dagen geen wedervragen op onze antwoorden meer zijn.

8. Kansspelen en wedstrijden

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

U hebt de mogelijkheid om op onze site vanuit onze Newsletter of via de Lidl-app aan verschillende kansspelen deel te nemen. Voor zover er niets anders bepaald is in bijzondere gegevensbeschermingsbeginselen van het desbetreffende kansspel, of u ons niet een uitgebreidere uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, worden de in het kader van de deelneming aan een kansspel door u aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van het kansspel (bv. mededeling van de winnaars, inlichten van de winnaars, toesturen van de winst) gebruikt. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van kansspelen is in principe artikel 6 lid 1 letter b) AVG. In het geval van overhandiging van een toestemmingsverklaring in het kader van een kansspel is artikel 6 lid 1 letter a) AVG de rechtsgrondslag voor de op de toestemming gebaseerde gegevensverwerking. Indien in het kader van een kansspel toestemmingen van u kenbaar zijn gemaakt, hebt u de mogelijkheid deze toestemmingen te allen tijde met gevolgen voor de toekomst te herroepen. In de speciale gegevensbeschermingsbeginselen van het desbetreffende kansspel is daarover meer terug te vinden.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Het doorgeven aan derden gebeurt alleen indien dit voor de afhandeling van het kansspel (bv. toesturen van de winst via een logistiek bedrijf) vereist is. Het doorgeven aan derden buiten dit kader sluiten wij principieel uit.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Na beëindiging van het kansspel en de bekendmaking van de winnaars worden de persoonsgegevens van de deelnemer gewist. De gegevens van de winnaar worden bij materiële winsten voor de duur van de wettelijke waarborgrechten bewaard, om bij een defect eventueel voor een reparatie of een vervanging te kunnen zorgen.

9. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Doeleinden van de gegevensverwerking/Rechtsgrondslag:

 Als u met ons een overeenkomst hebt gesloten, beheren wij u als bestaande klanten. In dit geval verwerken wij uw postcontactgegevens buiten de aanwezigheid van een concrete toestemming, om u via deze weg informatie over nieuwe producten en diensten te bezorgen. Uw e-mailadres verwerken wij om u buiten de aanwezigheid van een concrete toestemming, informatie voor eigen, soortgelijke producten te bezorgen.

Met uw toestemming registreren wij uw gebruiksgedrag op de door ons beheerde websites en de door ons verzonden Newsletters. De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat in het bijzonder in welke gebieden u vertoeft en welke links u daar activeert. Wij maken daarmee gepersonaliseerde gebruiksprofielen toegewezen aan uw persoon en/of e-mailadres, om een eventuele reclamemededeling door Lidl Belgium GmbH & Co. KG in de vorm van een newsletter, on-site reclamespots en gedrukte reclame beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen en om ons website-aanbod te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de voornoemde verwerkingen is telkens artikel 6 lid 1 letter f) AVG resp. in aanwezigheid van een overeenkomstige toestemming, artikel 6 lid 1 letter a) AVG. De verwerking van gegevens van bestaande klanten voor eigen reclamedoeleinden resp. voor reclamedoeleinden van derden dient als rechtsbelang te worden beschouwd.

Recht van bezwaar

Tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden kunt u te allen tijde gratis, voor het desbetreffende communicatiekanaal apart, en met gevolgen in de toekomst bezwaar aantekenen. Hiertoe volstaat een e-mail of een brief naar de onder punt 14 genoemde contactgegevens.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Het doorgeven van deze gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Als u uw toestemming voor afzonderlijke reclamemaatregelen intrekt of zich verzet tegen bepaalde reclamemaatregelen, zullen uw gegevens uit de overeenkomstige e-mail-distributielijst worden gewist.

Als u bezwaar maakt, wordt het desbetreffende contactadres voor latere reclamegegevensverwerking geblokkeerd. Wij wijzen erop dat het in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar tijdelijk nog tot een verzending van reclamemateriaal kan komen. Dit komt technisch door de nodige doorlooptijd van reclame-advertenties en betekent niet dat wij uw bezwaar niet ter harte nemen. Wij danken u voor uw begrip.

10. Verzending van de newsletter

Doeleinden van de gegevensverwerking/Rechtsgrondslag:

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid u aan te melden voor onze newsletter. Wanneer u met het ontvangen van onze newsletter hebt ingestemd, gebruiken wij uw e-mailadres en eventueel uw naam voor het toesturen van (indien mogelijk individuele) informatie over producten, acties, en nieuwigheden uit het filiaal- en onlineshopaanbod, alsook voor enquêtes over klanttevredenheid. Wij bewaren en verwerken deze gegevens ten behoeve van de verzending van de newsletter. Na een bestelling maken wij het voor u mogelijk om kopersbeoordelingen te geven.

De inhoud van de newsletter omvat acties (aanbiedingen, kortingacties, wedstrijden, enz.) alsook goederen en diensten van de Lidl-filialen in België van Lidl Belgium GmbH & Co. KG (www.lidl.be, www.lidl-shop.be, www.dekeukenvanlidl.bewww.lidl-simpl.be)

Met uw toestemming registreren wij uw gebruiksgedrag op de www.lidl-simpl.be website, mobiele apps alsook newsletters van Lidl Belgium GmbH & Co. KG. De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat in het bijzonder, op welke gebieden van de desbetreffende website, mobiele app resp. newsletter u zich ophoudt, en welke links u daar activeert. Daarbij worden gepersonaliseerde gebruiksprofielen met verwijzing naar uw persoon en/of e-mailadres gemaakt, om een eventuele reclamemededeling, in het bijzonder in de vorm van newsletters, on-site-reclame en gedrukte reclame beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen en om het website-aanbod te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van de verzending van newsletters is uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 a) AVG.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de newsletter of voor het maken van gepersonaliseerde gebruiksprofielen te allen tijde met gevolgen in de toekomst intrekken, bv. indien u zich uit de newsletter schrapt. De link naar de logout-pagina vindt u aan het eind van elke newsletter. De intrekking leidt tot het wissen van de verzamelde gebruikersgegevens.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Als voor de verzending van de newsletter externe verwerkers worden ingeschakeld, zijn deze laatste volgens artikel 28 AVG contractueel verbonden.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Als u uw toestemming met de ontvangst van de Lidl newsletter intrekt, zullen uw gegevens uit de overeenkomstige e-maildistributielijst worden gewist.

11. Online aanwezigheid en optimalisering van de website

11.1 Cookies – Algemene aanwijzingen

Wij plaatsen op onze website op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG zogenaamde cookies. Het belang dat wij erbij hebben om onze website te optimaliseren, dient daarbij als rechtmatig in de zin van bovengenoemd voorschrift te worden beschouwd. Bij cookies gaat het om bestandjes die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies richten op uw eindapparaat geen schade aan, bevatten geen virussen, geen trojaanse paarden noch andere schadelijke software. In de cookie worden gegevens opgeslagen die telkens in combinatie met het specifieke gebruikte eindapparaat ontstaan. Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks kennis over uw identiteit krijgen. Het gebruik van cookies dient enerzijds, om het gebruik van ons aanbod aangenamer voor u te maken. Zo zetten wij zogenaamde Session-Cookies in om te herkennen dat u afzonderlijke pagina’s van onze website al bezocht hebt of zich al in uw klantrekening hebt aangemeld. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch gewist. Bovendien plaatsen wij ook ten behoeve van de gebruikersvriendelijkheid tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vastgestelde periode op uw eindapparaat opgeslagen worden. Bezoekt u onze site nog eens om een beroep te doen op onze diensten, dan wordt automatisch herkend dat u al bij ons was, welke input/instellingen u uitgevoerd heeft en welke artikels u eventueel al in uw winkelwagen geplaatst hebt, zodat u deze handelingen niet nog eens moet verrichten.

Beschikt u over een account en bent u ingelogd, dan wordt de in cookies opgeslagen informatie in uw account opgeslagen.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen, ten behoeve van de optimalisering van ons aanbod alsook voor het invoegen van speciaal op u afgestemde informatie. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u al bij ons was. Deze cookies worden na een telkens gedefinieerde tijd automatisch gewist. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat er geen cookies op uw computer opgeslagen worden of dat er altijd een aanwijzing verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt geplaatst. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Een overzicht van de gebruikte cookies met nadere informatie (bv. over de opslagduur) en de mogelijkheden tot verzet vindt u in onze Cookieverklaring .

11.2 Google Analytics

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Ten behoeve van de aan de behoeften aangepaste samenstelling en permanente optimalisering van onze websites gebruiken wij op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de getoonde doeleinden. In dit verband worden gepseudonomiseerde gebruiksprofielen gemaakt en cookies gebruikt. De cookie toont daarbij de volgende informatie over uw gebruik van deze website:

 • Browsertype/-versie,
 • Gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostname van de bezoekende computer (IP-adres),
 • Tijdstip van de serveraanvraag.

De gegevens worden aangewend om het gebruik van onze websites te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere met het website-en het internetgebruik verbonden diensten ten behoeve van het marktonderzoek en van de op het gebruik afgestemde samenstelling van deze internetsites tot stand te brengen. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (zogenaamde IP-Masking).

U kunt de installatie van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen er echter op dat in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. U kunt daarenboven de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres), alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door deze browser-Add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-Add-on, meer bepaald bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics ook verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert. De Opt-Out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat aangebracht. Wist u de cookies in deze browser, dan moet u de Opt-Out-cookie opnieuw plaatsen. Meer informatie over gegevensbeveiliging in combinatie met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

De in de cookie getoonde gegevens worden naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengebracht. Ook worden de gegevens eventueel aan derden overgemaakt, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of als derden deze gegevens in opdracht verwerken.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Na de anonimisering van het IP-adres is een verwijzing naar uw persoon niet meer mogelijk. De statistisch bewerkte gegevens worden in Google Analytics na 14 maanden gewist. In rapporten die op basis van Google Analytics opgesteld zijn, is er geen identificatie van personen meer.

11.3 Onsite-targeting en website-optimalisering

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Op onze website worden door gebruikmaking van cookies gegevens voor de optimalisering van onze websites en de daarop getoonde reclame geregistreerd en geëvalueerd. Daarmee moet er vooral voor gezorgd worden dat er op basis van uw gebruiksgedrag tot nu toe alleen reclame op uw eindapparaten wordt gezet die gericht is op uw werkelijke of vermeende interesses. De ten behoeve hiervan verwerkte gegevens bevatten bijvoorbeeld informatie over welke van onze producten uw belangstelling kregen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. De optimalisering van onze websites voor een betere aankoopervaring en het vermijden van reclame die niet interessant voor u is, is dan ook zowel in uw als ons belang. De registratie en evaluatie gebeurt uitsluitend onder pseudoniem en stelt ons niet in staat u te identificeren. In het bijzonder wordt de informatie niet met persoonsgegevens naar u gelinkt.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Ontvangers van de gegevens zijn de hierboven vermelde dienstverleners die uw gegevens op een contractuele basis louter voor een bepaald doel volgens onze aanwijzingen verwerken.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

De hier geplaatste cookies en de daarin bevatte informatie worden volgens de Cookieverklaring opgeslagen en bij bezwaar onmiddellijk gewist.

11.4  retargeting

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Wij gebruiken bovendien retargeting-technologieën van verschillende aanbieders. Dit stelt ons in staat om ons onlineaanbod op u af te stemmen en interessanter te maken. Hiertoe wordt een cookie geplaatst waarmee de interessegegevens door gebruik van pseudoniemen verzameld worden. Daarbij wordt informatie over uw surfgedrag voor marketingdoeleinden in geanonimiseerde vorm verzameld en in cookie-tekstbestanden op uw computer opgeslagen en met behulp van een algoritme geanalyseerd. Vervolgens kunnen doelgerichte productaanbevelingen als voor u interessante, gepersonaliseerde reclamebanners naar onze producten, op de websites van onze partners worden getoond. In geen geval kunnen deze gegevens worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Daarbij worden geen rechtstreekse persoonsgegevens verwerkt, en er worden ook geen gebruiksprofielen met persoonsgegevens samengebracht. Deze gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Bovenop de genomen marketingsmaatregelen willen wij ervoor zorgen dat er op uw eindapparaten alleen reclame wordt gezet die gericht is op uw werkelijke of vermeende interesses. U niet lastig vallen met reclame die oninteressant is voor u, is zowel in uw als in ons belang.

Als u toch niet meer wil dat er gepersonaliseerde reclamebanners van de Lidl-websites worden getoond, kunt u als volgt bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en –opslag in de toekomst:

 •  Met een klik op de in elke reclamebanner getoonde button (bv. “i”) komt u op de respectieve website van de aanbieder. Daar wordt de systematiek van de retargeting-technologie u nogmaals uitgelegd en krijgt u de mogelijkheid aangeboden om u uit te schrijven ("Opt-out"). Wanneer u zich bij een aanbieder uitschrijft, wordt een zogenaamde  "Opt-out"-cookie op uw computer opgeslagen die het tonen van de reclamebanner van de desbetreffende aanbieder in de toekomst verhindert. Houd er rekening mee dat dit uitschrijven alleen vanaf uw computer kan gebeuren en dat de desbetreffende “opt-out” –cookies niet van uw computer mogen worden gewist.
 •  Als alternatief kunt u ook gebruik maken van de onder punt 11.5 van deze gegevensbeschermingsbepalingen getoonde mogelijkheden om bezwaar te maken.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Wij gebruiken op onze website retargeting-technologieën van verschillende aanbieders die in het kader van de retargeting de bovengenoemde gegevens verwerkten. Meer informatie over de door deze dienstverleners gebruikte cookies kunt u vinden onder onze Cookieverklaring.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

De voor retargetingdoeleinden gebruikte cookies en de daarin bevatte informatie worden gedurende de in de cookieverklaring vermelde periode opgeslagen en daarna automatisch gewist.

11.5  Online reclame gebaseerd op interesses

Om ervoor te zorgen dat wij u alleen de reclame tonen die voor u relevant is, evalueren wij op onze website uw gebruiksgedrag met behulp van cookies louter gepseudonimiseerd. Zo kunnen wij uw interesses met betrekking tot onze producten en diensten bepalen. Daarvoor evalueren wij met behulp van de onder punt 11 opgesomde dienstverleners meer bepaald welke producten u op onze website heeft bekeken.

Om de in punt 11 getoonde evaluaties van uw gebruiksgedrag te verhinderen, kunt u de daar opgesomde bezwaarmogelijkheden gebruiken. Bovendien kunt u op de website  http://www.youronlinechoices.com/ de op interesses gebaseerd reclame van talloze zelfregelende leden van de European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), inclusief Lidl, via de zogenaamde voorkeurmanager verhinderen. Besef dat daarvoor een zogenaamde Opt-out-cookie op uw computer geplaatst wordt. Als u die wist, krijgt u opnieuw op interesses gebaseerde reclame te zien.

11.6 social plug-ins

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Social PlugIns van Facebook, Google en Twitter. Deze plugins bieden je de mogelijkheid om inhoud van deze website te delen met je contacten. Door de integratie van deze plugins in onze website ontvangen Facebook, Google en Twitter de informatie dat jouw IP-adres de betreffende website van ons internetaanbod heeft opgeroepen, als je deze aanklikt. Voor zover je bij de netwerken bent aangemeld, kunnen de netwerkaanbieders bovendien je bezoek aan onze website aan je netwerkaccount toewijzen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

 11.7 Bezwaar-/ Opt-Out-mogelijkheid

De in 11.3 en 11.4 toegelichte targeting-technologieën kunt u door een passende cookie-instelling in uw browser verhinderen (zie ook punt 11.1). Daarnaast hebt u de mogelijkheid om gepersonaliseerde reclame die op interesses gebaseerd is met behulp van de zogenaamde voorkeurmanagers of de activering van de onder 11.5 gedeponeerde Opt-out-cookies te verhinderen.

12. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de onder punt 11 getoonde verwerkingen geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers met vestiging buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De onder punt 11 genoemde verwerkingen veroorzaken een gegevensoverbrenging naar de server die door aanbieders van tracking- resp. targetingtechnologieën in onze opdracht werken. Deze servers bevinden zich gedeeltelijk in de VS (details daarover kunt u vinden in de desbetreffende verklaringen over de concrete ontvangers). De gegevensoverbrenging gebeurt volgens de principes van het zogenaamde Privacy Shield alsook op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.      

13. Uw rechten als betrokkene

13.1 Overzicht

Naast het recht op herroeping van de door u aan ons gegeven toestemmingen beschikt u mits vervulling van de desbetreffende wettelijke vereisten ook over de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens volgens artikel 15 AVG,
 • Recht op correctie van onjuiste gegevens of op vervollediging van onvolledige gegevens volgens artikel 16 OVG,
 • Recht op het wissen van uw bij ons opgeslagen gegevens volgens artikel 17 AVG, 

 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens volgens artikel 18 AVG,

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG,
 • Recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG.

13.2 Recht op informatie volgens artikel 15 AVG

U hebt het recht, volgens artikel 15 lid 1 AVG, om op verzoek gratis informatie over de bij ons over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. Deze informatie omvat in het bijzonder:

 •  De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • De ontvangers resp. de categorieën van ontvangers tegenover wie uw persoonsgegevens geopenbaard werden of nog geopenbaard zullen worden;
 • De geplande duur van de bewaring van uw persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vaststelling van de bewaarperiode;
 •  Het bestaan van een recht op informatie of wissen van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijken of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;
 • Het bestaan van een recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid;
 •  Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon verzameld worden;
 •  Het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens artikel 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in die gevallen – significante informatie over de betrokken logica, alsook de draagwijde en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

Worden persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven, dan hebt u het recht voorgelicht te worden over de passende waarborgen volgens artikel 46 AVG in verband met de overdracht.

13.3 Recht op correctie volgens artikel 16 AVG

U hebt het recht om van ons onmiddellijk de correctie van uw onjuiste persoonsgegevens te vragen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te vragen.

13.4 Recht op wissing volgens artikel 17 AVG

U hebt het recht om van ons te vragen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist om een van de volgende redenen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op andere wijze verwerkt werden;
 • u trekt de toestemming in waarop de verwerking volgens artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) AVG steunde, en er zijn geen andere rechtsgrondslagen voor de verwerking;
 • U dient volgens artikel 21 lid 1 of lid 2 AVG bezwaar in tegen de verwerking, en er zijn in het geval van artikel 21 lid 1 AVG geen prioritaire rechtmatige redenen voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • De wissing van de persoonsgegevens is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • De persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten door het informatiebedrijf volgens artikel 8 lid 1 AVG verzameld.

Voor zover wij de persoonsgegevens openbaar gemaakt hebben en verplicht zijn ze te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen om de derden die uw gegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u van die gegevens ook het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens wenst.

13.5 Recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG

U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking te vragen wanneer aan een van de volgende vereisten is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u bestreden;
 • De verwerking is onrechtmatig en u vraagt in plaats van het wissen de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig, de betrokkene echter heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 AVG, zo lang nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokken persoon.

13.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons bezorgd hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder daarbij door ons gehinderd te worden, indien

 • De verwerking berust op een toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) of op een overeenkomst volgens artikel 6 lid 1 letter b) AVG, en
 • De verwerking met behulp van een geautomatiseerd proces verloopt.

Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid hebt u het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verantwoordelijke overgedragen worden, voor zover dit technisch haalbaar is.

13.7 Recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG

Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Het bovenstaande algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze gegevensbeschermingsbepalingen beschreven verwerkingsdoeleinden, die op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG verwerkt worden. Anders dan bij het op de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden gericht bijzonder recht van bezwaar (zie hierboven meer bepaald punten 9 en 11.6), zijn wij volgens de AVG alleen verplicht tot realisatie van een dergelijk algemeen bezwaar wanneer u ons hiervoor zwaarwegende redenen opgeeft, bv. een mogelijk levensgevaar of gevaar voor de gezondheid. Bovendien bestaat de mogelijkheid u te wenden tot de voor Lidl Belgium GmbH & Co. KG bevoegde toezichthouder of de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Lidl Belgium GmbH & Co. KG .

14. Contactpersoon

14.1 Contactpersoon bij vragen of voor het uitoefenen van uw gegevensbeschermingsrechten

Bij vragen over deze website of voor het uitoefenen van uw rechten bij de verwerking van uw gegevens (gegevensbeschermingsrechten) kunt u zich tot onze klantenservice wenden:

https://www.lidl-simpl.be/service/contact/

14.2  Contactpersoon bij vragen over de gegevensbescherming

Hebt u nog vragen over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u zich tot de bedrijfsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking wenden.

14.3  Recht van beroep bij de toezichthouder voor gegevensbescherming

U hebt daarenboven te allen tijde het recht om beroep in te stellen bij de bevoegde toezichter voor gegevensbescherming. U kunt zich hiervoor tot de toezichthouder van het land wenden waar u uw woonplaats hebt of tot de toezichthoudende overheid van het land waarin de verantwoordelijke zijn vestiging heeft.

15. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking alsook contactgegevens van de bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming

Deze bepalingen over gegevensbescherming gelden voor de gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90 Gebouw J, 9820 Merelbeke  (“Verantwoordelijke“) en voor de website www.lidl-simpl.be. De bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming van Lidl Belgium GmbH & Co. KG is op het bovengenoemde adres, ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, resp. op [email protected] bereikbaar.